Frågor och svar om återvinningscentralerna

HEM

Obs. Efter publiceringen av detta inlägg så kom Halmstads styrande majoritet överens med oppositionen om att utöka antalet besök från 12 till 15. Detta förslag klubbades sedan igenom av ett enigt kommunfullmäktige. Jag har dock valt att inte ändra i den ursprungliga texten.

Som ordförande i HEM har jag den senaste veckan fått en hel del frågor om det nya förslaget om att begränsa antalet besök på Återvinningscentralerna (ÅVC). Och det är ju inte så konstigt. ÅVC:erna är en viktig service för många Halmstadbor och den här typen av förändringar skapar självklart både oro och irritation.

Lite längre ner i inlägget har jag svarat på en del av de frågor som jag har fått, men först skulle jag ändå vilja börja med att förklara hur ekonomin för ÅVC fungerar, hur återvinningssystemet fungerar rent allmänt och slutligen varför styrelsen har föreslagit att antalet besök ska begränsas.

HEM:s ekonomi i korthet

ÅVC:erna finansieras på två sätt. Dels genom en årsavgift för hushållen, dels genom avgifter som företag betalar per passage. Inga skattepengar är inblandade. Dessa intäkter ska räcka bland annat till personal på ÅVC:erna, men också till att ta hand om avfallet som lämnas. I snitt betalar HEM 1000:- per ton som du, jag och alla andra lägger i containrarna. Det handlar till exempel om att skicka vidare giftigt tryckimpregnerat virke för behandling, eller att skicka iväg komposterbart material för jordproduktion. Exakt hur mycket HEM betalar för att bli av med olika typer av avfall bestäms genom upphandlingar där företag i branschen lämnar offerter.
Avfallshanteringen måste alltså bära sina egna kostnader. Plus och minus måste gå ihop.
Det är också viktigt att känna till att avfallshanteringen är en separat ekonomi inom HEM. Avgifterna som hushållen betalar ska användas för återvinningsverksamheten och inget annat. På samma sätt får intäkter från elhandel, elnät och fjärrvärme inte användas för att subventionera återvinningen.

Hur fungerar återvinningssystemet?

Återvinning är mer än bara HEM:s ÅVC:er. Det finns en rad olika system som finansierar olika typer av återvinning. Detta är onekligen ganska förvirrande och regeringen tittar därför på att försöka slå ihop en del av dessa avgiftssystem.
Återvinning av el och kemiska produkter har ett eget avgiftssystem och det är därför dessa stationer ligger utanför bommarna på ÅVC.
Förpackningar (t ex mjölkpaket, ketchupflaskor, konservburkar) och tidningar har ett annat system och det är företaget FTI som ansvarar för all insamling av förpackningar i de återvinningsstationer som står uppställda på 70 platser i Halmstad. HEM sköter alltså inte dessa, vilket nog är ett av de vanligaste missförstånden som jag stöter på.

Varför en begränsning?

Det finns flera olika skäl till att vi nu föreslår ett system med 12 fria passager per år. Det stora problemet som vi försöker lösa är att många företag (men absolut inte alla) utnyttjar möjligheten att slänga avfall som privatpersoner. Det innebär att hushållen tvingas betala dessa besök med sin årsavgift och den avgiften räcker inte för att täcka kostnaderna. Det kommer också in en hel del avfall från boende i främst Falkenberg och även för denna hantering får hushåll i Halmstad betala.
Men vi vill inte minska kostnaderna genom att ytterligare begränsa tillgängligheten för merparten av våra kunder. Vi vill inte minska antalet ÅVC:er eller dra ner ytterligare på öppettiderna. Vi vill inte heller höja taxan för hushållen.
Genom en begränsning i antalet besök per år så minskar vi möjligheterna för företag att agera som privatpersoner och vi stoppar helt möjligheten för boende i andra kommuner att besöka våra ÅVC:er utan att betala. Därmed säkerställer vi också lite lägre kostnader och lite högre intäkter.

Men jag tror också att det på lite längre sikt är bra att människor i allmänhet blir medvetna om att det finns en koppling mellan hur mycket avfall vi slänger och vad det kostar, att avfallet inte bara ”försvinner” för att det lämnas till någon annan. Halmstadborna slänger enorma mängder avfall (långt över rikssnittet) och det ökar för varje år. HEM har ett uppdrag från ägaren (kommunen) att uppmuntra till ökad återanvändning. På sikt är det inte en hållbar lösning att vi ständigt köper nytt och bränner upp det gamla.

Ju mer Halmstadborna återanvänder genom till exempel Second Hand eller genom egen kompostering av gräs och liknande – desto lägre blir kostnaderna för avfallshanteringen. Kan vi gemensamt lyckas med det så går det också att fördela om resurser till exempel genom bättre öppettider på ÅVC:erna. Men det finns också andra saker som ur miljösynpunkt vore väldigt önskvärt att införa. Till exempel skulle det vara väldigt bra att kunna skilja på plast och övrigt brännbart. Utsorterad plast kostar emellertid mer att skicka vidare än om det läggs i brännbart och därför har detta hittills inte varit möjligt.

Nu till lite frågor och svar.

”Höjer ni årsavgiften nu också?”
Nej. Och det är väldigt viktigt att förtydliga. För den absoluta majoriteten av hushållen i Halmstad så höjer vi inte avgiften alls i år. Halmstad har fortsatt relativt låga avgifter i jämförelse med resten av landet och så ska det vara. Utslaget per ton tillhör vi till och med toppskiktet i Sverige när det gäller avgiftsnivån.

”Kan HEM verkligen bestämma detta själva?”
Nej. HEMs styrelse beslutar inte om avgiften på ÅVC:erna. Vi har lämnat ett förslag som kommunfullmäktige ska besluta om i slutet av september. Innan förslaget gick till fullmäktige så behandlades det först av kommunstyrelsen som föreslog att fullmäktige ska besluta i enlighet med HEM:s förslag. Några av ledamöterna i HEM:s styrelse, inklusive jag själv, sitter också i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. I samband med dessa sammanträden har vi också fått förklara varför vi vill införa denna förändring.

”12 besök kommer inte att räcka! Jag har redan kört 50 fulla släp i år.”
För de allra flesta räcker 12 besök redan idag. De som ligger på gränsen kommer säkert kunna minska antalet besök genom att planera besöken bättre. Men för den som idag besöker ÅVC långt över det ”normala” kommer 12 besök antagligen inte att räcka. Därför finnns det en möjlighet att köpa extra besök.
Det är svårt att uppnå millimeterrättvisa i ett sådant här system. Enligt statistik från Falkenberg (som har en begränsning sedan 2010) så besöker 20% av kunderna inte ÅVC en enda gång per år. Men de får ändå betala fulll avgift för tjänsten. Mest rättvist hade det varit att slopa den fasta avgiften och låta alla betala per besök – eller till och med per ton avfall som slängs. Men det skulle knappast locka till återvinning och dessutom innebära en dyr och ineffektiv administration för kunderna. Jag tror att vi har hittat en rimlig nivå av rättvisa.

”Är det verkligen klokt att minska tillgängligheten nu när alla pratar om miljön?”
Vi är mycket måna om att Halmstadborna återvinner sitt avfall. Men det finns många aspekter som påverkar detta – inte bara antalet fria besök. Förhoppningsvis kan vi till exempel nu få ekonomisk möjlighet att förlänga öppettiderna på våra ÅVC:er. Vi räknar också med att trafikmängderna minskar, inte minst kring ÅVC Flygstaden som är den i särklass mest välbesökta ÅVC:n i Halmstad. Erfarenheter från andra kommuner visar att antalet besök minskar med 25% när besöken begränsas. Men det är fortfarande väldigt få som slår ”i taket”, utan det handlar helt enkelt om att besökarna tänker sig för ett extra varv och planerar besöken lite bättre. Det finns däremot inget som tyder på att det slängs mer sopor i naturen.

”Finns det inga bättre sätt att stoppa företagen från att smita?”
Vi har försökt på olika sätt. Vi ersatte systemet med kuponger med ett ÅVC-kort för företag. Vi har haft VIP-öppet för företag på morgonen. Vi har också låtit personalen kontrollera inpasserande bilar. Men faktum kvarstår att endast cirka en tredjedel av företagen betalar som de ska. För HEM innebär detta flera miljoner i förlorade intäkter per år och dessa pengar måste då i stället betalas av hushållen genom försämrad service. I längden är det ohållbart.

”Hur många besökare kommer utifrån?”
För några år sedan gjordes en mätning i Getinge och det visade sig då att 10-15% av besökarna kom från Falkenbergs kommun.

”Varför just 12 gånger?”
Det finns idag ganska många svenska kommuner som har infört en gräns för antalet besök. Gränsen varierar mellan 4 (Göteborg) och 15 (Kungsbacka, som dock har färre fria besök för lägenheter). Falkenberg har 12, vilket också är förslaget i Halmstad. Vi har avsiktligt valt att lägga oss i det övre skiktet för att så få hushåll som möjligt ska slå i taket, men samtidigt kunna uppnå syftet att få fler företag att betala för sig.

”Varför vill ni använda körkortet som passerkort”
Dels för att det är enkelt att använda ett befintligt kort som man ändå bär med sig. Men i andra kommuner har det också visat sig att det sker en viss handel med ÅVC-kort, där företag köper kort av till exempel lägenhetsinnehavare som sällan använder ÅVC. Och då har ju själva poängen med begränsningen gått förlorad.

”Får man 12 besök per körkort i familjen?”
Nej. Begränsningen gäller per hushåll. Flera körkort kan dock kopplas till samma hushåll.

”Vad blir bättre om man gör det svårare för mig som slänger lite skräp ofta när jag ändå passerar?”
Antagligen blir ingenting bättre för dig. Oavsett hur vi lägger upp systemet med ÅVC:erna så kommer det alltid att passa bättre för vissa kunder och sämre för andra. Målet är självklart att det ska passa bra för så många som möjligt.
Men om du har förståelse för bakgrunden till beslutet och möjlighet att anpassa ditt besöksmönster så bidrar du förhoppningsvis också till att HEM får möjlighet att utöka sina öppettider och på andra sätt utöka sin service. Och kanske kommer även du att ha nytta av detta.

”Får sommarhus också 12 passager?”
Ja. Alla fastigheter som är kunder hos HEM har samma regler.

”Ni säljer ju avfallet som vi lämnar. Räcker inte de pengarna?”
Nej, HEM säljer inte avfallet. Tvärtom. I snitt betalar HEM drygt 1000:- per ton för det som lämnas på ÅVC:erna. Det är bland annat detta som den fasta årsavgiften används till. I framtiden är det inte alls omöjligt att detta kommer att förändras. Det är rimligt att tro att det på sikt blir dyrare att ständigt utvinna nytt material och då kommer det också att finnas ett större ekonomiskt värde i avfallet. HEM kommer självklart att anpassa sig i takt med denna förändring.

”Varför höjer ni inte årsavgiften i stället?”
En majoritet av Halmstadborna använder ÅVC:erna färre än 12 gånger per år och betalar redan idag för mer än vad vi utnyttjar. Att höja årsavgiften skulle därför vara en väldigt orättvis lösning. Dessutom skulle det inte lösa problemet med att företag och boende utanför Halmstad smiter in utan att betala.

”För oss som bor på Fyllinge finns det ingen annanstans än ÅVC att slänga förpackningar. Hur ska vi göra nu?”
De cirka 70 återvinningsstationer som står utplacerade i Halmstad ägs inte av HEM. Det är förpackningsindustrin (FTI) som äger och sköter dessa. På HEMS:s ÅVC:er finns dessa som en extra service. Från styrelsen har vi säkerställt att HEM kontaktar FTI för att informera om förändringarna på Villmanstrand och förhoppningsvis kan de då hitta en annan lösning. Det skulle vara olyckligt om Fyllinge-bor som vill slänga tomma mjölkpaket begränsas av ÅVC-reglerna. Men grovavfall och förpackningar är alltså två helt olika insamlingssystem som finansieras på två helt olika sätt. Beslutet ligger därför i sista hand hos FTI.

Uppdatering: FTI har meddelat att de redan har beslutat att bygga en ny station på Fyllinge. Bygglov är beviljat och stationen kan vara i drift redan i höst. 

”Detta är väl egentligen bara ett sätt att dra in mer pengar till kommunen?”
Nej. Återvinningscentralerna ska bära sina egna kostnader. Årsavgiften går till att hålla igång 5 ÅVC:er i Halmstad och att ta hand om det avfall som lämnas. De pengar som kommer in måste räcka till detta. Tidigare har HEM stängt bland annat ÅVC Särdal och det har också införts begränsade öppettider på vintern. Att stänga fler ÅVC:er eller ytterligare begränsa öppettiderna var sämre alternativ. Att i stället höja årsavgiften skulle slå hårt och orättvist mot många hushåll. Genom bommarna räknar vi med att få in fler avgifter från företagen och dessutom minska mängden avfall som boende utanför Halmstad slänger och som vi idag måste betala för att ta hand om.

”Ni tjänar väl en massa pengar på att bränna det som vi lämnar på ÅVC?”
Fjärrvärmen och avfallshanteringen är två helt separata ekonomier. Årsavgiften för avfall finansierar ÅVC:erna. Vi som är avfallskunder betalar för att fjärrvärmen ska ta hand om avfallet, på samma sätt som flera andra kommuner i Halland betalar för att HEM:s fjärrvärme ska ta hand om deras avfall. Även för det avfall som kommer från Norge, England och Irland får fjärrvärmeverksamheten betalt. Det är tyvärr en vitt spridd missuppfattning att HEM köper avfall från andra länder.

”Ibland behöver man köra två varv för att lämna allt. Men på Villmanstrand måste man köra genom bommarna en gång till i så fall.”
De system som finns på marknaden idag saknar möjlighet att hantera en extra fri passage inom till exempel 15 minuter. Från styrelsens sida har vi bett att få se vilka möjligheter det finns att komplettera med en sådan funktion för att undvika dubbel debitering.

”Nu kommer ju alla sopor att hamna i skogen i stället!”
Erfarenheterna från andra kommuner tyder inte på att det blir så, men vi kommer att följa utvecklingen noga. Vi vill absolut inte se den konsekvensen av beslutet. Det är olagligt att slänga sopor i naturen och den som gör det riskerar böter eller i värsta fall fängelse.

”Hur mycket extra intäkter kommer de nya reglerna ge?”
HEM bedömer att fusket med passager kostar uppemot 2 miljoner kronor per år.

 

2 kommentarer

  • Sven-Åke J Bengtsson13 september, 2015 kl. 02:58
  • Svara

  Från att kunna köra och lämna när jag ändå passerar ÅVC, så ska jag samla sopor på tomten och sedan införskaffa ett släp för att köra allt till ÅVC. Ökade kostnader och nedskräpning av tomterna!

  Företagskunder har ju rätt och möjlighet att lämna elektronikskrot som ligger utanför bommarna, men där ligger ju också den Farliga Baren som tar emot farligt avfall och det är ingen mottagning för företagen men vad begränsar företagens fusk med avlämning av farligt avfall (som borde vara det dyraste avfallet av alla)? Företagen får inte ens själva köra det farliga avfallet men fuskar ändå.

  Om jag bara ska lämna elektronik eller vitvaror så kan jag göra det innan bommarna men jag kan inte komma ut igen utan att passera bommarna, vem reglerar trafiken så att inga olyckor sker när jag måste köra mot färdriktningen?

  1. Hej Sven-Åke

   Tack för dina frågor.

   1. När det gäller din första undran så kan jag egentligen bara hänvisa till blogginlägget i dess helhet. Det finns väldigt många parametrar att väga in i beslutet. Den som du framför är såklart en av dessa, men inte den enda.

   2. Precis som du säger så är det farliga avfallet dyrt att hantera och företagen har inte rätt att lämna farligt avfall på ÅVC. Ambitionen är därför att Farliga baren alltid ska vara bemannad för att undvika att företag lämnar produkter där.

   3. Vi kommer att öppna nya utfartsvägar på Flygstaden och Vilmanstrand som gör det möjligt att lämna området utan att passera bommarna och utan att behöva färdas mot trafiken.

Kommentera inlägget

%d bloggare gillar detta: